Wednesday, May 20, 2009

ನನಸು

ಮನದ ಕನಸು ನನಸಾಗಲೆಂದು,
ಸುರಿಯುತಿದೆ ಬಾನು ಪನ್ನೀರಿನ ಹನಿಗಳಾಗಿ;
ಕಾರ್ಮೋಡ ಕರಗಿ ಬಾನು ತಿಳಿಯಾಗಲು ಜದತ್ವವು ಸೊರಗಿ;
ದೈವ ಪನ್ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿದೆ ಹರಸಲೆಂದು.
ಶ್ರದ್ಧೆ ತೋರೆಂದು ಗುಡುಗುತಿದೆ ಬಾನು,
ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಹೀಗೆ ಬೀಗುವೆಯೆಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಮಿಂಚು ತಾನು.
ಇದಕೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವು ನಾನು ಗೆದ್ದಾಗಲೇ ಏನು?

Saturday, May 9, 2009

My memme.........
I love u. I love u the most. U'v been everything to me. My great memme, U can do wonders. U r an idol f patience n tolerance. Kno wat? Wat fears me most is, U can easily guess n read my mind. I can never see u sad. Wen i do mischieves, ur silence wil prove the greatest punishment. U'r my friend memme, to discuss my problems with, very dearly. I sometimes laugh, recalling the way u listen patiently, to my long speeches f even the utter useless thing done, everyday. U'v been my guide always, except fr my "careless mistakes". My memme, the ways u'v overcome problems in life have layed a strong inspiration to me.


I owe my life to u... Love u always.. :)

.

Friendship doesn't mean chattin, doesn't ever mean merry makin, jst fun or laughin. Its a loveable feeling that flows into r hearts n fills it wid joy, its a powerful belief, in friends, a strong savour subdue of which makes up a grand sayin in hearts, which makes us bound to retrace the declaration,
'You r mine'
"You! my friend"

... Had needed a few moments more...

V turned r faces way at the first meet
Gradually r intimacy then grew
Earlier, V were total strangers to each other
N now, V donno how fr'ship in r hearts did seat
V used to formally smile wen V met
N abt one another, V nevr bothered
N now, that a hearty smile has replaced a grin
N hiding matters to seem a sin
Wid pretty rememberances in r hearts kept,
A day V'l soon gather with no joy left
That V may fly to unknown worlds apart
V grin painfully, pretendin smile, bid farewel
V separe frm d gang, promisin get-togethers in future
While movin away,
Let the pearls f memory warmly b carried along.

ಸಾವು

ಸಾವು;
ಇದು ಏನೇನೂ ಅಲ್ಲ;
ಬರಿಯ ಭ್ರಮೆಯಷ್ಟೇ
ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಳಕು ಸರಿದು ಬಂದು ನಿಂತಾಗ
ಚೆಲ್ಲುವಳು ನಿಸರ್ಗದಬ್ಬೆಯು
ದೂರದಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದಾ ಮಾಯೆಯ ನಮ್ಮಡಿಗಡಿಗೆ;
ತಾವರೆಯಾ ಎಸಲಿನಂಥಾ ಕಷ್ಟವನ್ನು.
ತುಂಬುಗಂಣ್ಗಳಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡಿಸುವಳು
ಹೋದವರನೆಂದಾದರೂ ನೆನೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುವಳು
ಮನದ ತಿಳಿಗೊಳ ಕದಡಿಸುವಳು
ನೆನಪುಗಳ ಮರುಕಳಿಸುವಳು
ಬಾಳಿನಾ ತುದಿಯ ದಾಟಿ ನಡೆದವರ
ಗುರುತನಾದರೂ ಕೊಂಚ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವಳು.

Friday, May 8, 2009

Time Heals......?

Time just doesn't heal
It wipes off memories too
Needn't be bad always;
Good ones to count on, too.
People held close to heart
May pull off string over time,
New friends flood in
Old ones run short of importance attached
Time just doesn't heal
It wipes off importance.
It syphons off memory
As though it did never exist
No matter good or bad
Or how much important it was to us
Time just doesnt heal wounds
it wipes off memories too....

ಕವನದ ಹುಟ್ಟು

ಒಲ್ಲೆನಿಸಿದಾಗ ಬರುವುದಲ್ಲ ಕವನ,
ಭಾವವಿರದೆ ಬರುವುದಲ್ಲ ಕವನ,
ಮನದಾಳದ ಭಾವನೆಗಳ ತಿಳಿಬೆಳಕು
ಬಳುಕುತ್ತ ವೈಯ್ಯಾರದಿ ಬರುತಿರಲು,
ಭಾವವಾ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡು ಹಾಳೆಯೊಳು 
ಝಾರಿಯಂತೆ ಮೆಲ್ಲಗೆ,
ಎಲ್ಲಿಯೂ ನಿಲ್ಲದೆ
ಹರಿಯುವುದೇ ಕವನ.
ಅವ್ಯಕ್ತ ಮಾತೊಂದು ಮರೆಯದೆ ಕಾಡಿದಾಗ,
ಅದೇ ಚಿಂತನೆ ತುಂಬಿದ ಮನ ಮಿಡಿದಾಗ;
ಬೆಂಬಿಡದೆ ಕಾಡಿದ ಭಾವಗಳ ಕವನ,
ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡುವವು ಅದಕೆ ರಾಗಗಳ ಮನನ.
ತೊರೆ, ಝರಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ;
ನಿಂತು ದಣಿದರೂ ಕಾಯುತ್ತ ಕಡಲಲ್ಲಿ;
ಮಾನಸ ಕಡಲ ಮಂಥನವಾಗದೆ ಉಕ್ಕಲಾರವು ಕವನ.

Wednesday, May 6, 2009

Missing Column

I saw u everywhere Urmi! All around me. I saw u in the kitchen; I saw u in the dining hall, near the cupboard n near the fire. I felt cheer after being with u, wen i'd hurriedly come frm office to join u. U were the only one who had been with me fr such a long time. Miss ur mischief.

One fine day, u'd brought a large troop f friends and created a big fuss while i wasn't there. yet i kept quiet. Because i wanted to be with you, i wanted to have u with me and.... that i loved u Urmi...
But why did u leave me alone Urmi? Wasn't i kind to u? I never punished nor hurt u. Yet u left me Urmi.... U ran off with 'Your Boy' in the next street n u never returned back to me. Shadows engulfed u both, leaving just the memories behind..

Still i do wait fr u in a hope that u'd return n be with me in my home again.. Remember the way we were friends, u catched n killed many rodents after all. But after u're gone, i'm troubled by rats again Urmi! No shirt of mine is free from the 'Big Bite' of atleast a small ratty. Hence i miss u, MY DEAR CAT URMI.....! Get back to ur old master soon.