Saturday, December 22, 2012

ಜೀವಸೆಲೆ ಪ್ರೀತಿ...


ಪ್ರೀತಿ ಹಿಡಿದಷ್ಟೂ ಚಂದ..
ಹಿಡಿದಿಡಿದು ಪಡೆದಷ್ಟೂ ಚಂದ... 
ಆ ತಿಳಿ ಗಾಳಿಯು ಮೋಡದ ಒಳಗೆ ಹೊಗಲಾರದೆ ದಬ್ಬಿ ತಿರುಗಿ ಬಿಮ್ಮಗೆ ಕೋಪಿಸಿ ನಿಂತಾಗ,
ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮೋಡ ಒಡೆದು ಮಳೆಯಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ಬಿಸುಪ ತಣಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ..
ನೋವಾಯಿತು ದಣಿವಾಯಿತು ದಾಹವಾಗಿರಲು ಕಾಡಿಸಿ ಸಿಗುವ 
ಸಿಹಿ ಜೇನ ಒಡಲಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಲತೆಯೊಂದು ಗಂಟಲಿಗೆ ಸೋಂಕಿದಂತೆ ಪ್ರೀತಿ..
ಎನ್ನವನು ಇನ್ನೇನು ಮನದ ತುಮುಲ ಭಾವದೊದಿಳಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ನನ್ನ ಸೇರಿದುದು, ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ..   ....

Wednesday, December 12, 2012

Capsicum Rice


There's always a rush during early morning. Nitu has to leave to office pretty early and and i need to cook fast. Time management becomes my utmost priority every morning. My in-laws weren't there for a few days and we both had to manage everything yet more precise at home. This was a recipe which came to my help when i thought Nitu got bored of regular lunch. Now i feel good to say that this one has become his fav these days. It was a first time success even for a non rice lover like me!!  Takes as normal time as one would take to prepare lemon rice.

This Serves 2:
Rice- one cup-- Cook it and keep aside, as you would do for any other rice item. Basmati rice'd be exemplary. I used normal one.

Keep these handy-
Mustard- 2tsp
Oil-2tbsp
Curry leaves - a few
Green chillies- 5-6 - Cut vertically
Onion-1 medium-finely chopped
Capsicum-One cup-chopped as per preference
Coriander leaves- Finely chopped-about 2 tsp


For Masala-
Heat a tsp of ghee and saute with these until the raw smell vanishes-
Jeera (cumin) & coriander seeds 1 tsp each,
3tsp of bengal gram (kadle bele),
Half cm of cinnamon,
1-3 Cloves, a pinch of cardamom powder(or one cardamom)

Grind masala to a fine powder and keep aside

Add Oil on a tawa, once its hot, splutter mustard seeds, add few curry leaves(bay leaves), Green chillies, finely chopped onions. Once the onions turn golden brown, add chopped capsicum. Saute only till the capsicum is partially cooked. Let them retain their natural crustiness. Add ground masala and remove from heat and saute until well mixed. Mix it with rice once it is little cool with needed salt and chopped coriander leaves. Tastes best when served hot.

I assure it'l be a hit!! 

Monday, December 10, 2012

Aloo Matar Chat

This one's a great evening chat and consumes considerably less time and tastes yum 
Needed~ (Serves 2)

4 Big Potatoes
A handful of frozen/ Fresh peas (I used frozen ones)
Oil to shallow fry -About 4 tbsp
Salt - As per preference
Chat Masala - 1 1/2 tbsp
Red Chilly Powder - 1 1/2 tbsp
Lemon extract - 2 tsp
Coriander Leaves chopped finely - 2 tsp

Peeled and halved Potatoes are to be boiled with a tbsp of salt in cooker till pressure builds up. Cut potatoes into medium sized cubes. Heat tawa on medium flame, add oil, and put these cut cubes into the middle and wait till the potatoes have started browning. Unless browning doesn't happen on at least 1- 2 sides, you won't get that desired flavor. Push the pieces that have browned to the edge of the tawa while allowing the other pieces to be shallow fried until brown. When all the cubes are done and have been browned, put thawed green peas in middle and shallow fry until they'r partially cooked but retain their crispness. Put off fire, add salt, chilly powder, chat masala, chopped coriander leaves, lemon juice and saute everything until potatoes are well coated with its masala. 
Serve immediately. 

Can be topped with tomato sauce / sweet chutney to add to its taste.Thursday, December 6, 2012

ಪಿತನು ನಾನು.. ಮಗುವು ನೀನು..


ತಾಯಲ್ಲದಿದ್ದರೇನು
ಇರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ 
ದೂರದ ಬಾಳುವೆಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ನಾನಿಲ್ಲವೇನು?
ಬರಿದೆ ಮನದಿ ಸುಮ್ಮನೇಕೆ ನಗುವೆ?
ನಾನಿಲ್ಲವೇನು? ನಾನಿಲ್ಲವೇನು?

ನಿದಿರೆ ಬಾರದಿರೆ 
ಹೂಮನಸು ನೋಯದಂತೆ 
ಕಥೆ ಹೇಳಿ ಲಾಲಿ ಹಾಡ ಹಾಡಲು ತಾಯಾಗುವೆ 
ಬೆಚ್ಚನೋದಿಸಿಹೆ ಎಂದೂ ಬೆಚ್ಚದಿರು 
ನಾನಿಲ್ಲವೇನು? ನಾನಿಲ್ಲವೇನು?

ಇರುವ ತಾಯಹೆಸರ 
ಕನಲದಂತೆ ಬಾಡದಂತೆ 
ಹಚ್ಚಗೆ ಸ್ಮರಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತಲೇ ಹೋಗುವೆ 
ಆ ದಿನಗಳೊಳು ಅನುದಿನ ನಡೆದುದು 
ಮರಳಿ ಬಿಕ್ಕದಿರು,
ನಾನಿಲ್ಲವೇನು? ನಾನಿಲ್ಲವೇನು?

ಹೃದಯ ಮಿಡಿಯದ ತಾಯಿ 
ಒಲವ ತೋರದೆ 
ಒಲಿಯದೆ ಅರಸಿದ ಕಥೆಯ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದರೇನುಂಟು ಸವಿಯು?
ಮಲಗು ಕಂದಮ್ಮ ತಾಯಲ್ಲದಿರೇನು 
ತಂದೆ ನಿನ್ನ ಭುವಿಗೆ ನಾನೂ 
ಮಡಿಲು ಬೆಚ್ಚಗಿರೆ ಸುಖವಷ್ಟೆಯೇ 
ದೂರದ ಬಾಳುವೆಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ನಾನಿಲ್ಲವೇನು? ನಾನಿಲ್ಲವೇನು?

Thursday, November 22, 2012

Potato evening

It was a calm evening with less traffic and I came home a little early with my hubby yesterday. We decided to prepare Potato Wedges. When potatoes were boiling, we ran washing machine simultaneously. That machine had some clog in water supply and we lost a little time in making it work again, And the potatoes got overcooked. 
I tried frying them and they couldn't retain their shapes thus.

Nitu told me to make aaloo chat out of them! and guess wat? It worked well  Just added chat masala, chilly powder, salt and mango powder to fried, and remaining boiled aaloos and mashed everything to make that. 

We enjoyed it thoroughly only till a few more spoons and then decided to buy pooris for it could easily be converted into golgappe. While Nitu was off to buy pooris, I was done with Paani

We added a handful of chopped onions, a little coriander leaves to aaloo chat and it turned into golgappa filling . This filling was special since they had half of those fried potatoes to add to the taste.....
I guess its not needed to explain how slurpingly we filled those pooris with potato filling and paani, and ate them all... Those Potato wedges- turned to aaloo chat - finally camouflaged as superb golgappas were worth drooling. Paani of paani poori

Its too easy if you have ingredients handy. 

Needed: (Makes 300ml paani)
Garlic cloves - 3-4
Roasted Jeera (Cumin) - about 3 tsp
Pundina leaves (Mint) - 3 tbsp
Coriander leaves - 2 tbsp
Black pepper powder - 1 tsp
Pani puri masala (I usually use Everest Pani puri masala) - 2 tbsp
Black salt (Optional) - 1 tsp
Green chillies - 2-3
Ginger - about a cm long
Salt- According to taste

Just grind them all together, and add required water!!!
Just remember to try the quantity of ingredients according to your preference..

Thursday, November 15, 2012

ಪಟಾಕಿ ಚಟಾಕಿ


ಹಚ್ಚಿದ ಪಟಾಕಿ ಆರಿದ ನಂತರ 

ಉಗುಳಿದ ಹೊಗೆಯದು 

ತಾ ಬೀರಿದ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಗ 

ನಗಣ್ಯಾತಿಗಣ್ಯ!!! :)

ನಗಣ್ಯ! - ಅದು ಅತಿ ಗಣ್ಯ!!! :(

Friday, October 5, 2012

ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಚಿಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಥೆಗಳು.. - ಕೆ ಪಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ

ಒಂಟೆ ಹುಳ (Giraffe Weevil)
ಕೀಟ, ಪ್ರಾಣಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. "ಸಿಲ್ಲಬುಸ್ಸು ಇರಬಾರ್ದೆ ಸಿನಿಮಾ ಥರ" ಅನ್ನೋ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ, ಪದವಿ ಓದುವಾಗಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೇ ಮರೆತು ಬಂದ ನನಗಂತೂ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ವರದಾನ. 
ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲು ಬೀಡಾದಂತೆ ಕಟ್ಟಿದ ಎಲೆ (Giraffe Weevil Eggtube)
ಒಂಟೆ ಹುಳ(Trachelophorus giraffe).. ಇದು ಅಬ್ಬಲು ಮರದ (Bredelia tomentosa) ಮೇಲೆ ಬೀಡಾದಂಥಹ ನಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಡಗಾಸ್ಕರ್ ನಲ್ಲಿ  ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬೀಡಾದಂಥ ನಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತೇಜಸ್ವಿಯವರು ಕೀಟ ಯಾವುದೆಂದು ಹುಡುಕುತ್ತ ಆ  ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 

ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಹುಳದ ರೂಪಾಂತರ  (Metamorphosis of Dragon fly)

ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಚಿಟ್ಟೆಯನ್ನ(Dragon fly) ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ರೂಪಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯ ಸುಮಾರು ಕೀಟಗಳಂತೆ ಕೋಶಾವಸ್ಥೆಗೆ (Cucoon) ಬಾರದೆ  ಲಾರ್ವಾದಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಗೆ ಬರುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಅನುಭವದೊಡನೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾವುಮೀನು (SnakeHead Fish)
ಬಾವಲಿಗಳ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರಿನ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ultrasonic ಶಬ್ಧದ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾವುಗಳ ಅತೀಂದ್ರೀಯ  ಎಂತಲೇ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶಾಖದ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ನೆರವಾಗುವ ಮೂಗಿನ ಮೇಲಣ ಹೊಳ್ಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಳೆದರೂ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಯುವ ಬಾಲದ ಹಲ್ಲಿ, ತುಂಡಾದರೂ ಬದುಕಿ ಬೆಳೆಯುವ ಎರೆಹುಳದ ದೇಹ, ಜೀವ ಕಳೆದರೂ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಜೀವದಿಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬೆರಳು ಕಡಿದ ಆಮೆಯ ಬರಿಯ ತಲೆ, ಏಡಿಯ ಕೊಂಡಿಗಳು, ವಿವಿಧ ಜೇಡಗಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ,  ಹಾವು-ಮೀನುಗಳ ವಿಚಿತ್ರ ಗರಗಸದಂಥಹ ಮೇಲ್ಮೈಯ್ಯ  ಬಗ್ಗೆ ಕಥೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಲೇಖಕರು. 

"ಅಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದ ಕಥೆ"ಯಲ್ಲಿ ಜಿಂಕೆಯೊಂದನ್ನು ಬೇಟೆಗಾರರಿಂದ ಉಳಿಸಿದ್ದಕಾಗಿಯೇ ಸಿದ್ದೆಗೌಡರಿಗೆ ಸಿರಿಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತೆಂದು ನಂಬುವ ಮುಗ್ಧ ಕಥೆ ನಿರೂಪಿತವಾಗಿದೆ.

ಮಲಬಾರ್ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಕ್ಕಿ (Malabar Trogon)
ಗದ್ದೆ ಗೊರವ (Mud Snipe)
ಮಲಬಾರ್ ಟ್ರೋಜನ್ ಹಕ್ಕಿಗಳೆರಡು ಮೂಡಿಗೆರೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಹಾರಿ ಬಂದು, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವ ಉಲ್ಕೆಯಂತೆ ಹೊಳೆವ ಬಣ್ಣದ ಅವುಗಳಲ್ಲೊಂದನ್ನು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಸುಖಾಸುಮ್ಮನೆ ತಗಲುವ ಗುಂಡಿನೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಗದ್ದೆಗೊರವನ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ತೇಜಸ್ವಿ ಹಾಗು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಾಗ ಗೆಳೆತನ ಮಾಡಿ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಎಸೆದ ಗಾಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಎರೆಹುಳ ತಿನ್ನಲು ಹೋಗಿ ಸಾವಿಗೀಡಾದದ್ದು  ಇನ್ನೆರಡು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿದೆ.


"ಹೆಜ್ಜೆ ಮೂಡದ ಹಾದಿ"ಯ ಕಥೆ ಅದೇ ಹೆಸರಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ. ಅದರೊಡನೆ ಅವರ ಬರವಣಿಗೆಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸವಿಯೂಟ ಸಹ ಲಭ್ಯ. ಮುದಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನವಿರು ಹಾಸ್ಯ ಇರುವಂತೆಯೇ ಚಿಂತನೆಗೂ ದೂಡುವಂಥಹ ಬರಹ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತವಾಗಿವೆ. ಅವರ ಮೇರು ಬರವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲ ತೊದಲು ಪರಿಚಯ..

ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನನಗಾಗಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ನಿತಿನ್ ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಥಾಂಕ್ಯೂ. 

Tuesday, September 25, 2012

ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ..


ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು..
ಅವತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ೧೯. ಕಣ್ಣಗಳು ಲೇಸರ್ ಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಒಂದು ವಾರ. ಕನ್ನಡಕ ಇಲ್ಲದೆ ಪುಟಿಯುತ್ತಾ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ರಾಜಿನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಬಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಮೇಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದೇನು? ಅಂದ್ರೆ "ನಿನ್ನ ಮದುವೆ" ಅಂದಿದ್ರು ಅಪ್ಪಾಮ್ಮ..

ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಹುಡುಗರನ್ನ ಆಗಲೇ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಯಾರೂ ಇಷ್ಟವೇ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿತಿನ್ ತಾಯಿ ನನ್ನ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಅಪ್ಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ದಿನಗಳಾಗಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಭಾನುವಾರ, ಗಂಡಿನ ಕಡೆಯವರು ನೋಡುವ ದಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೇನೋ ಧಾವಂತ. ಇನ್ನೂ ತಯಾರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ರೆಡಿಯಾದರಾಯ್ತು ಅಂತ ತಡವಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ "ಉಪ್ಪಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿ"ಗೆ ಕೂರೋಕೆ ತಳಮಳ.. ನನ್ನಕ್ಕ, ಅಣ್ಣ ಇವರ್ಯಾರೂ ಊರಿಂದ ಬರಲಾಗದೆ ನಾನು ಒಂಟಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು. ಅಮ್ಮ, ಆಂಟಿ ತಿಂಡಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದರು.. ಇನ್ನು ಪ್ರಹಸನ ಶುರುವಾಗೋಕೆ ಗಂಡು ಬರೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ. ಆಮೇಲೆ, "ಆಕ್ರಮಣ"ವೇ!

ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿತಿನ್ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಜೊತೆ ಬಂದೇ ಬಿಟ್ರು.. ಮುಂಚಿನ ಉಪ್ಪಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೇನೆ ಹೋಗಿ ಬಂದವರನ್ನ ಇದಿರುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ. ಈ ಸರಿ ನಾನಿನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇರುಸು-ಮುರುಸಾಗಿಹೋಯ್ತು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಆಂಟಿ ಒಳ ಬಂದು ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಕಣೆ.. ಅಂತ ರಾಗವಾಗಿ ಹೇಳಿದವರು ನಿಲ್ಲದೇ ತಿಂಡಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೇಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಲ್ ದಾಟಿಯೇ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು, ಯಾರು ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೋ, ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲವೋ, ನಾ ಕಾಣೆ. ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವಾಗ ನಿತಿನ್ "ಹಾಯ್!" ಅಂದು ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕರು.. ಬೇರೆ ಗಂಡುಗಳ ಹಾಗೆ ಧಿಮಾಕು ತೋರಿಸುತ್ತ ಕೂರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಬಿತ್ತು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೇ ಮಾತಾಡಲು ಹೇಳಿದರು.. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಹೀಗೇನೆ ಹೆಣ್ಣು ನೋಡಲು ಬಂದವರ ಜೊತೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದುದರಿಂದ ನಂಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮನೆಯವರಿಗೆ, ಅಂತ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಬೇರೆ ಎರಡೆರಡು ಸಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಾವ ಇದ್ದಹಾಗೆ ಇದ್ದಾನಲ್ವಾ, ಅಂತ ಅಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೇನೆ.. ನಮ್ಮ ಭಾವನ ಹಾಗೆ ಗುಣವಿರೋ ಹುಡುಗ ಅಳಿಯನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅಪ್ಪಾಜಿಯ ಆಸೆ.

ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿಕೊಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ, "ಅರೆರೆ, ಇದೇನಿದು  ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ.. ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ,ಅಂಕಲ್" ಅಂದ ನಿತಿನ್, ಚೇರ್ ನ ತಾವೇ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು. ಅಂಕಲ್ ಕಡೆ ನೋಡಿ ನಕ್ಕೆ ನಾನು. ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲೂ ನಗು ಇತ್ತು. 

ರೂಂ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಬೇಗೊಮ್ಮೆ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದರು ನಿತಿನ್. ನನ್ನನ್ನ ಅಳೆಯುವಂತೆ ನೋಡದೇ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಮಾತಿಗಾರಂಭಿಸಿದ್ರು. ತಮ್ಮ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ, ಹವ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರು. ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಂಗೂ ಈ ಹುಡುಗ ನಂಗೆ ಸರಿಯಾದವರು ಅನ್ನಿಸಿದ್ರು. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವ ಕೊಡೋವ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅವರು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಸರಸದಿಂದಲೇ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಟಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೊದ್ರಿಂದ, ನಂಗೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋ ಆಸೆಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಇದ್ದ ಅವರ ಮುಖಭಾವವೇ ಬೇರೆ. ಈಗ ತೂಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ. ಅವರು ಸಡಿಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮಾತಿನಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಯ್ತು.
ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನೂ ನಾನು  ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ನನಗೂ ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಲವಿಲ್ಲವೆಂದಮೇಲೆ ಅವರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ  ಮೂಡಿದ ಮುಗುಳ್ನಗೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು.

ಆದರೂ, ಮೊದಲ ನೋಟದ ಆ ಸಂಗೀತದಂಥಾ "ಹಾಯ್ " ಎಷ್ಟು ಬಾರಿಯಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ವರೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.. ಅಥವಾ ಆ ಕ್ಷಣದ ಮಾಯೆ ನನ್ನನ್ನ ಆ ಪದದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆಯೇನೋ 

Friday, September 21, 2012

Barfi! - A movie and its slow indulgence..


b-Ur-Fii !

The magic is cast the moment you start watching it. The lyrics of its opening song itself is so catchy. It is a movie which happens when all of its cast n crew give their best possible attempt in the making of movie. 
It has rightly proportionate story with a love triangle and a little predictable suspense too. But the freshness in its narration makes you savour it.
Priyanka has ignored her attitudes, brought in only the right portion of it, and has perfomed from heart. Thats wat make Jhilmil's character so different and stands out among all her performances till now. 
Ranbeer as Barfi is born mute. Very thick practiced tints from his grandpa, the showman, Raj Kapoor's movies is casted like blessings on his performance here. He has conveyed all that was needed with absolute no dialogues. Anurag Basu has succeeded completely in bringing out Barfi's child like innocence & honesty into Ranbeer's acting. 
Iliana has given her so-far best acting with no glam factor.

Barfi says.. "Yes I have only this good for nothing- a bycycle! Yes my shoes are torn! You and him make a good pair.. I am nothing in front of him.. But your father thought that I'd come to ask him some help since I'm deaf and dumb and he sent me giving some alms?! Its ok, you can be more happy with him than you would be, with me...." Ranbeer when rejected by Shruthi's (iliana) parents just has it all, without dialogues, yet conveys out loud, crystal clear! 
Priyanka gradually raises both of her arms when she meets barfi, but not to embrace him! Just to put her hands in  between Shruti and Barfi, which delicately conveys Shruti that he is hers, and she's never going to part from him.

Its like a poem being conveyed in scenic form.
Its altogether a Pleasantly Sweet movie to be watched!

Monday, September 10, 2012

Raaz 3


I wanted to book tickets for Sunday evening’s show and by mistake, I booked it for Saturday. Who could be happy to sit silent for 2 ½ hours, especially when you have time for your spouse only from Saturday evening till the dawn of Monday. This review could have that Judaai influence too :) , no humours ;)

3D Roaches crouch on u in Raaz 3... If u wanna get scared here n there, with a predictable storyline and a little mayhem of fear, and have a long patience to sustain a 2.5 hrs f an over stretched story, one can watch it. 

Bipasha is an overconfident A grade actress who looses best actress award consequently to her competitor turned half sister Esha Gupta. All the belief that she had on God vanishes and she surrenders to black magic on Esha and owes to torture her with the help of gratitude fed Imran Hashmi, a director, who, as predicted, falls anguishly in lust with Esha and then realizes that he's in love with her, and not with Bipasha anymore. Imran then helps Esha to overcome the blackmagic casted on her.
3D work is good wherever Esha is black magic-spelled. Finally, Bipasha dies and Esha survives.

The biggest mistake in it..... Nameless acid kept in plastic bottle! how gud is that! All that we'd seen was acids being kept carefully in thick gauged glass bottle in biochem labs..

Friday, August 31, 2012

ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಗಮ್ಮತ್ತು!!


ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಯಾವುದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಚಂದ? ಇದನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೋರು  ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿಯೇ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಇದನ್ನ. 

ಒಕ್ಕೂರಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆವು... "ಸಿಸ್ಟರ್... ಪ್ಲೀಸ್ ಬಿಡಿ ಸಿಸ್ಟರ್.." ಉಂಡದ್ದೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗಿ ಕಣ್ಣಂಚಲ್ಲಿ ಅಳು. ಎದುರಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹಿಡಿದ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ವೆಂಟಿನ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್. ನಮ್ಮ ಕರುಣಾಜನಕ ಮುಖಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯಾದರೂ ಒಳಗೆ ಬಿಡಬಾರದಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಿತ್ತು.. ಆದರೆ ಅವರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಡಿಲವಿಲ್ಲದ ಬಿಗಿ! ಆ ಕೋಪಕ್ಕೂ  ನಾವೇ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿದ್ದೆವು. 
ಸ್ನೇಹಿತ ನಿಖಿಲ್ ಒಡನೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನೆನಪಾದದ್ದು ಇದು..
ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯ ಗೃಹಪ್ರವೇಶ ಇದ್ದುದರಿಂದ ಕ್ಲಾಸಿನ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರೂ ತಂತಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ಲುಗಳೊಡನೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದವರು, ಮಧ್ಯಾನ್ಹ ಊಟದ ಸಮಯ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತಿನವರಾದ್ದರಿಂದ, ಇಡೀ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ punishment ಆಯ್ತು. ಮಂಡಿಗಾಲಿನ ಮೇಲೆ  ನಿಲ್ಲೋ ಶಿಕ್ಷೆ. ದುರ್ಗದ ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ ಬೇರೆ!
ಒಂದು ಪಿರಿಯಡ್ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ HM, ನಂತರ ಮನ ಕರಗಿ, ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಒಳಹೋಗಬಹುದೆಂದು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದರೆ ಆಗ ಹೋಗುತ್ತೇವೆಂದು ಹಠ ಹಿಡಿದೆವು. 
ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ HM ಮಣಿಯಲೇ ಬೇಕಾಯಿತೆನ್ನಿ! ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತಡೆದ ನಂತರ, ನನಗೆ ನೆನಪಿದ್ದಂತೆ, ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬೆತ್ತದಿಂದ ಎರಡೆರಡು ಕೊಟ್ಟೇ ಕಳಿಸಿದ ನೆನಪು! ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಇದೇಯೇ????  ಅಂತ ಹಲುಬಿದ ನೆನಪು  

ಅಗ್ರಿ ಯ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡುವಾಗಂತೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಶ್ರೀರೂಪ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ..
ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ.
ರಾತ್ರಿ ಹನ್ನೆರಡರ ವರೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ! ಛೆ! ಏನು ಮಾಡೋದು? ಓದಲಾಗಲಿಲ್ಲ! ,
Portions ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಮುಗಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ!,
ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲೊಬ್ಬಳು ಚರ್ಚಾಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಪಾಠ ಓದಿಯಾಳು?,
ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಬೇಕು ಅವನು, ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಡವೇ?
ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನೇ ಮುಂದೂಡಿಸಿ ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೆವು..
ತುಂಬಾ ಜನ ಯುವೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಲ್ಲದ ಪಾಠ ಅದೆಂಥಾ ಪಾಠ?,
crop production ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ, 
ಮತ್ಯಾರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ನೋಡಲು ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪುಟ್ಟದಾದರೂ ಸರಿ, ಪಾನಿ-ಪೂರಿ ಯ ಪಾರ್ಟಿಯಾದರೂ ಆಗಬಾರದೇ?
ಕ್ಲಾಸುಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲು ಇವೆಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ನೆಪ.. ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತ ಬಿಟ್ಟದ್ದೂ ಉಂಟು. ಆಗೆಲ್ಲಾ ಇದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಬಲ ಅರಿವಾಗಲು, ಅದರ ಬಳಕೆ ಇನ್ನೂ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದಂತೂ ನಿಜ..  

ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಅದನ್ನ. 
ನಾನಂತೂ ಹೀಗಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋದು! 
ಅರ್ಥವೋ, ಅನರ್ಥವೋ.. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬಾಲವಿದೆ !!  

Saturday, August 18, 2012

A Zest For Power

Yes I feel Alive!
As I had been waiting for this
Yes! This, the Power
The air of it is Sweet;
It is Colossal
A worthy time to Revamp halting mind
And to bring the smoothness to a jerking halt

As brain rejoices with joy
For it had been a 'worth-while' wait
For returning the vested might
To glare with all its power!


Monday, August 13, 2012

Masala Puri (Masalpuri)

Sweet chutney
Needed: (per plate)

For Masala of Masal puri-
  • Clove- 1
  • Cinnamon-a small small small piece
  • Nutmeg-very minute piece
  • Pepper corns-2-3
  • Green Chutney
  • Jeera-a tsp

-Roast all these in a thick bottomed pan, and grind.

Garlic juice of 2 cloves
Boiled till very soft, peeled and completely mashed up potato-1
Mixie all of these together.
A small cup of peas-soaked overnight n pressure cooked till soft (but do not allow to be mashed up, thou)
Cook the ground mixture with peas till required consistency. It should not be either too liquid or too thick. Lets say, it should be syrupy in consistency.

For assembling:
Puris-5-6
Sweet chutney- Cook dates (5) n tamarind-a small ball separately till tender. add a half tsp of roasted jeera powder, 1tbsp jaggery and wet grind them to get a flowy consistency.
and
Green chutney- green chilly-1, a fistful of coriander leaves, and mint leaves (pudina) each, salt to taste, lemon juice-a few drops. wet grind them.
-about 1 tsp each

For Garnish:
Grated carrot- 2 tbsp
Finely chopped Onion- 2 tbsp
Coriander finely chopped- 1tsp
Sev- 4 tbsp

 Assembling:
Crush puris with hand coarsely and put 2 ladles of masala mixture.
Add sweet and green chutneys
Garnish with onions,tomatoes, carrot, sev and coriander leaves
Serve hot.
Tuesday, August 7, 2012

Sprouts chat


This weekend was a Rakhi weekend for me. Except for I could not tie Rakhi to my elder brother who’s not in town; I had a weekend blast with my younger brothers.  
For the occasion, I had prepared this unique healthy chat and everyone at home enjoyed it thoroughly.  
Needed: (Per Plate)
Pre- soaked and Sprouted green grams- a handful
Pre- Soaked, Sprouted and boiled Black grams – a handful
Finely chopped-Onion- 1, Coriander leaves- a small bunch, Tomato-1 small
Spices- Chat masala, Amchur powder, Chilly powder, Salt, Black salt, Roasted Jeera powder
A little jaggery syrup (put jaggery & water on low flame till its syrupy in consistency)
A squeeze of lemon juice
A handful of Sev to garnish
Optional-A fist-full of rolled oats- roasted

Procedure:
AAAAAh! There’s none. Just mix up everything. Add all the above spices according to taste, mix a little jaggery syrup, and garnish with Sev.. U’l have a healthily delicious chat when u’r done..  

Saturday, August 4, 2012

Custard Biscuit Pudding


Custard is one thing which I like to consume, in either warm or cold form. I googled for custard recipes n finally remixed custard biscuit pudding cake from http://www.sharmispassions.com/ to make my own pudding.
Its a quick & easy recipe, can be consumed warm or chilled too. I couldn't resist till its chilled. I just started munching one stack of biscuit pudding the moment its assembling was done. Warm taste was awesome too :) 
Its a must try for all custard lovers :)

Needed:
Custard - 1 ½  tbsp (Vanilla flavour)
Milk- 250ml (5stacks can be creamed with this)
Sugar- As per taste- I used 3 tbsp
Ghee- 1 tsp
Biscuits- 4 per stack.
Banana/Apple thin slices - 3 per stack 
Instant Coffee Powder (Bru)/ Filtered Coffee Decoction
A little chocolate syrup/Boost/ Bournvita powder

Add custard powder to few spoons of cold Milk and dissolve till it’s a smooth paste without lumps. Place a thick bottomed container on low flame and boil the remaining milk with added sugar. Keep stirring intermittently. Add the milk dissolved with custard to the boiling milk and continue to stir constantly. The custard will start thickening. Add ghee to the mixture at this stage. Continue cooking till it becomes a thick paste of creamy consistency. Switch off fire and allow it cool down to room temperature.


Assembling:
Place a slice of fruit on the biscuit and spread custard generously over it. For the next layer, dip the biscuit for a second in 2-3 spoons of coffee decoction and repeat the process of stacking one above the other. 4 layers’d be just fine. Top layer would not require fruit slice. I used Britannia Marie Gold for the base and top layer, and used 2 Britannia Vita Marie Gold for the layers in middle. On the top layer, sprinkle a little boost powder and instant coffee powder. Refrigerate for 2-3 hrs and enjoy the yum taste of custard biscuit pudding. 

Note: If you’re using rectangle biscuits like Parle-g or Krack jack you can lay four or six biscuits in one layer and make it appear like a cake.  

Here is its variant with Parle G Biscuits..