Monday, January 31, 2011

ಚಲಿಸುವ ಮಣ್ಣಿನ ದಿಣ್ಣೆಗಳು

ಜೀವ ಪೋಪುದು, ಸೇರಲು ಭೂಮವ!
ಯಮ ತಾ ಬಿಡದೆ ಹೊಂಚನೀವನು;

ಮರದ ಮೆರೆಯಾಗಿರಲೇನು
ಮನೆಯ ಕದವಿಕ್ಕಿದೊಡೇನು
ಹೋಪ ಜೀವ ನಂಬಿದವಗೆಲ್ಲ
ನಿರ್ವಂಚನೆಯಿಂ ವಂಚಿಪನು

ರಕುತ ಚೆಲ್ಲಿದರು ಸರಿಯೆ
ದೇಹ ದಹಿಸಿದರು ಸರಿಯೆ
ಅಂತು ಅಂತಗಾಣಿಸಿ ದೇಹಕೆ
ದ್ವೈತವ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿಪನು

ಜೀವವಿಲ್ಲದೆ ತಡಿಕೆ ದೇಹಕೆ
ಬೆಲೆ ಕೊಂಚವೂ ಇಲ್ಲ ಆ
ಜೀವ ಯಾರ ಜೀವವಾಗಿತ್ತೊ
ಆರ ಸೈರಣೆಗಾರ ಮನ್ನಣೆಗಾರ
ನೆನಹಿಗದು ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ತೊ

ಜೀವವೊಂದೂ ಪರಿಗಣನೆಗೆ
ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರಮಾಗದೆ
ಭೂಗರ್ಭದೊಡಲಾಳದಿಂ
ಸೇರಿ ತಾನೊಂದು ಆತ್ಮ-
ಮಾತ್ರಮಾಗಿ ತಾರೆಗಳಲಿ
ಮಿನುಗಿ ಅನಂತವಾಗಿಹುದು..

Wednesday, January 26, 2011

ವಿದ್ಯುದುದ್ಜ್ವಲ

ರಸಹೀನ ರಾತ್ರಿಯೊಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆ!
ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡಿ ಎಂದಾರೂ ಗೋಳ ಕೆಳ್ವರಿಲ್ಲ;
ಶ್ವಾನರಾಗದಿಂಚರ ಕರ್ಣದುಂಬಿರಲು,
ಕೇಳುತಲಿ ಆ ಕರ್ಕಶದಿಂಪನು..
ಈ ಮಧ್ಯ ಸೊಳ್ಳೆಯ ನಾದವೀಣೆಗೆ,
ತಲೆದೂಗದೆ ತಾ ಕೊಡವಿಹೆನು!
ಇನಿಯನ ಸಂದೇಶ ಓದಲಾಗದು,
ಕಡಿವುದು ಹಾ! ಸೊಳ್ಳೆ! ಎಲೆಲೆ!! ನೀನೆಲ್ಲೆ?!
ಕತ್ತಲಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಯೊಡನೆಂಥ  ಸರಸ?
ಹೊಸಗಲು ಕಂಡರೆ ತಾನೇ ಮರುಳುಗಣ್ಣಿಗೆ ?
ಮುಸುಗೊದ್ದು ಮಲಗಲು ಉಸಿರು ನಿಂತೀತೆಂಬ ಭಯ!
ಅಬ್ಬ!! ಅಂತೂ ಬಂತು ಹೋಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ತು,
ಮತ್ತೆ ಕಾಣೆಯಾದರದೆ ವಿಪತ್ತು!!

Tuesday, January 18, 2011

.

Every Cloud has a "Silver Lining". To me, My Silver Lining, Is ME, Myself.

Thursday, January 6, 2011

Reckoning love

Naive heart dipped in love for you,
SIdles speechlessly into your eternal love,
UnTangling the invisible hold of cons,
PatH ahead seems painted in flowery hue,
PullIng serine attachment to devine vow,
UndyiNg faith when spills out joy in tons..

ಸಮಯ

ಒಲವೆ ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಗಿಲ್ಲಿ
ನಿನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳದ ದಿನ
ನಿದಿರೆ ದೂರ ಹೋಗಿದೆಯಿಲ್ಲಿ
ಯುಗವಾಗಿ ಕಳೆದಿವೆ ಕ್ಷಣ...

Tuesday, January 4, 2011

Pseudo fear

I know you love me;
Its just the band theory,
Theory that is in constant stew upon us..
You will return; i know;
Will sure riposte
And devolve to love,
All newly and all afresh;
You will snuff out all my detest,
And love will blossom
All the way through your heart..
To consummate our love
And celebrate like always...

Monday, January 3, 2011

Returning to Eternity

I would want to go back;
Go back where i yet didnt exist
Into my mother's womb,
Womb so warm and secured
There would be no worries;
No worries for anything..
Nor any intrusions of any sort,
Delightful pink would palisade me,
Giving all the bliss of eternity..
I wonder what if i could think;
Think when i would be inside womb..
The womb, the idol of sire and patience
Where neither i would discomfit anyone
Nor i would get jinxed myself..
Everytime i try to yank out,
My mom would still be patient
Patient, for the time yet to come
And for all my hope;
I hope the expectancy would never end...

.

Better than heeding expectations and rising and soaring them high, try meeting them as well!!! Life'l sure turn for better!!